Politika kvality

Vedenie spoločnosti JPRL, s.r.o. deklaruje svoje rozhodnutie zabezpečovať a rozvíjať podnikateľské aktivity s cieľom neustáleho zlepšovania svojich procesov a plnenia očakávaní zákazníkov, zamestnancov a partnerov.

Hlavným cieľom spoločnosti je zabezpečiť plnenie požiadaviek zákazníkov, výsledkom ktorých je spokojnosť všetkých zainteresovaných strán.

Vedenie spoločnosti vytvára pracovné prostredie, v ktorom si všetci zamestnanci uvedomujú svoju dôležitosť a zapojenie do plnenia cieľov kvality, pričom dbá na zdravie svojich zamestnancov, zvyšovanie povedomia v oblasti manažérstva kvality a zvyšovania kvalifikácie a odborného rastu svojich zamestnancov.

Budujeme vzájomné vzťahy s našimi dodávateľmi, čo prispieva k obojstrannej spokojnosti a pružnej reakcii na požiadavky zákazníka.

Systém manažérstva kvality je vybudovaný na procesnom prístupe, ktorý nám umožňuje posilňovať stabilnú pozíciu na trhu prostredníctvom efektívneho riadenia procesov a poskytovaných služieb.

Dosiahnutie poslania spoločnosti, stanovených zámerov a cieľov je možné len s dôrazom na vysoký štandard kvality poskytovaných služieb, ktorá je odrazom systémového prístupu riadenia spoločnosti, merania a monitorovania interných procesov, optimalizovania vzájomných väzieb a neustáleho zlepšovania systému manažérstva kvality.

Svojou činnosťou sa snažíme dosahovať plnenie zákaziek v požadovanej kvalite a dohodnutých termínoch. Medzi naše priority patrí spokojnosť našich zákazníkov, dodržanie termínov , kvalita prác ako aj dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Kontakt

JPRL s.r.o. M. R. Štefánika 2465
Vranov nad Topľou
093 01
0918790312 jprl@jprl.sk